Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Misja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim działa od ponad 40 lat.

 

Jesteśmy jedyną tego typu placówką publiczną na terenie miasta i gminy, wobec tego zakres naszej działalności jest szeroki, tak aby zaspokajał lokalne środowisko, którego potrzeby są coraz większe.

 

Udzielamy specjalistycznej pomocy w stwarzaniu warunków do wszechstronnego i optymalnego rozwoju każdego dziecka/ucznia – mieszkańca miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.

 

Oferta pracy i działalność naszej Poradni skierowana jest do wszystkich potrzebujących takiej pomocy: dzieci/uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli.

 

W działaniach Poradni uwzględniamy zasadnicze pytanie, „Po co i dla kogo istniejemy?”. Świadomość adresata oddziaływań i spójność zdań, które wykonujemy na jego rzecz ułatwia powiązanie bieżącej pracy z planami na przyszłość. Inspiruje też do ciągłego myślenia o wprowadzaniu zmian, podążamy bowiem za naszym klientem, a jego potrzeby się zmieniają. Ten stan zapewnia planowaniu płynność, nie jest to proces okazjonalny lecz ciągły.

 

W trosce o wysoki poziom podejmowanych działań w placówce zatrudnieni są wszechstronnie przygotowani, posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe specjaliści, którzy stale doskonalą swoje umiejętności, rozszerzają swój profesjonalizm w celu podnoszenia jakości pracy Poradni. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, sumienność, uczciwość zawodowa, wysokie kompetencje zawodowe i emocjonalne pracowników, będą jej podstawowymi i trwałymi wartościami.

 

Koncepcja pracy i kierunki rozwoju wytyczają plan działania Poradni. Opierają się na mocnych stronach placówki i szansach jakie stwarza otoczenie. Jej realizacja umożliwi spełnienie misji, elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej, zapewni szeroki zakres działań, dostępność usług.

 

Podejmowane w Poradni działania mają charakter systemowy, ściśle związany z etapami rozwoju dziecka. Wypracowany dotychczas system zakłada wspomaganie przygotowania dziecka i jego rodziny do prawidłowego, satysfakcjonującego wypełniania określonych ról społecznych, w tym roli: ucznia, rodzica, członka społeczności szkolnej i rodziny, na różnych etapach rozwoju dziecka.

 

Praca poradni koncentruje się wokół czterech podstawowych zadań:

 

1.Diagnozowanie dzieci i młodzieży. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji, uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Składa się na nią:

 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • badania pro zawodowe
 • audiometryczne badanie słuchu
 • badania przesiewowe logopedyczne
 • przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczne
 • obserwacje dzieci w środowisku szkolnym

2.Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

terapię psychologiczną m.in. w formie :

 • konsultacji psychologicznych dotyczących trudnych sytuacji osobistych, problemów wychowawczych i emocjonalnych,
 • spotkań terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania, lękowymi, depresją,
 • zaburzeniami odżywiania, nadpobudliwością psychoruchową, po traumie
 • zajęć grupowych dla uczniów zdolnych,
 • spotkań terapeutycznych z rodzicami,

terapię pedagogiczną m.in. w formie:

 • zajęć stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
 • treningu ortograficznego dla uczniów z ryzykiem dysleksji z zastosowaniem nowoczesnych metod,
 • zajęć grupowych dla uczniów zdolnych,
 • zajęć stymulujących rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży,

terapię logopedyczną w zakresie:

 • wczesnej interwencji logopedycznej dzieci od 0-3 lat,
 • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym: afazja, dysfazja, autyzm,
 • zniekształceń artykulacyjnych,
 • zaburzeń ekspresji mowy na tle emocjonalnym,
 • socjoterapię dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • arteterapię dla dzieci i młodzieży mających kłopoty z komunikacją werbalną , zmagających się z depresją , nerwicami , zaburzeniami lękowymi , leczących uzależnienia lub dla tych zupełnie zdrowych
 • terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu, bazującą na szacunku i akceptacji dla wyborów i ocen klienta
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA)

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez:

 • konsultacje i porady dla pedagogów, nauczycieli oraz innych osób związanych ze środowiskiem szkolnym i rodzinnym
 • zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień
 • zajęcia z doradztwa zawodowego
 • warsztaty psychoedukacyjne zgodne z potrzebami dla uczniów
 • „Graczomanię”
 • programy własne i terapeutyczne
 • udział w zespołach wychowawczych na terenie placówek
 • udział w zespołach kryzysowych
 • grupę wsparcia dla pedagogów
 • konsultacje i pomoc merytoryczną zarówno indywidualną, jak i w ramach sieci współpracy dla nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oraz dla logopedów

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:

 • współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi, sądami i opieką społeczną,
 • szkolenia, warsztaty, konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców

Swoje zadania realizujemy nie tylko na terenie Poradni, ale również w placówkach.

Współpracujemy m.in. z :

 • samorządem lokalnym,
 • innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych,
 • Powiatowym Urzędem Pracy,
 • uczelniami wyższymi,
 • służbą zdrowia,
 • prokuraturą, policją i sądem,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Priorytetem w naszej działalności są dla nas opinie i potrzeby naszych klientów. Zbieramy na ten temat informacje od dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Stale dbamy o podnoszenie jakości świadczonych usług i aktualizujemy naszą ofertę programową zgodnie z potrzebami środowiska.

 

Poradnia podąża za nowymi tendencjami, w sposób elastyczny zmienia swoje funkcjonowanie. Zachowując charakter placówki oświatowej podejmuje nowe formy pracy. Rozwój Poradni odbywa się poprzez wprowadzanie nowych form zajęć i działań lub modyfikację już prowadzonych, a także poprzez doskonalenie pracy stanowiskowej, specjalistycznej. Dzięki stosowaniu nowych metod badawczych, przy stałym, systematycznie prowadzonym szkoleniu pracowniczym jesteśmy w stanie coraz wnikliwiej diagnozować i skutecznie rozwiązywać zgłaszane problemy.

Data dodania: 2022-05-15 15:07:16
Data edycji: 2022-05-15 15:07:20
Ilość wyświetleń: 421

Druki do pobrania

Programy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej